Oldalak
ONE SOLUTION FOR ALL PARTS
    Menü
       Főoldal
       Cégünk
         Részvényesek
         Telephelyek
         Partnereink
         ÁSZF
       Az üzlet fejlődése
       Karrier
       Termékek & Szolgáltatások
       Hírek, sajtóanyagok
       Felhasználók
       CAP szabvány

           Ügyfélszolgálat
     Helpdesk
     +36 1/203-3474
     support@teccom.hu
      


        ÁSZF

     Általános szerződési feltételek

     1. Szoftver átadása, szoftverhasználati jogok
     1.1 A TecCom a szoftvereket felhasználói kód formájában adja át a megrendelőnek. A megrendelő köteles azt a szoftverváltozatot használni, amely a szerződés aláírásakor a legfrissebb volt, vagy ezt követően jelent meg.
     1.2 A megrendelő maga is jogosult a szoftverekről meghatározott számú másolatot készíteni és ezeket használni, valamint a szoftvereket továbbadni egy végfelhasználónak. A megrendelő egyben végfelhasználónak is minősül, amennyiben saját maga használja a programokat. Másolás kizárólag a termékhez tartozó összes alfanumerikus azonosító, márkajelzés és áruvédjegy változatlan formában való átvételével történhet. A szoftver továbbadása esetén a jelen dokumentumban rögzített összes jog és kötelezettség a végfelhasználóra nézve egyaránt kötelező érvényű.
     1.3 A programok telepítéséről a végfelhasználónak kell gondoskodnia, azonban a TecCom a legfrissebb árlistában rögzített díj ellenében szakembert biztosít a program telepítésére és üzembe helyezésére, ha ezt a megrendelő igényli.
     1.4 A végfelhasználó azt a „nem kizárólagos" jogot élvezi, hogy a szoftvert változatlan formában használja, vagyis a programot nem reprodukálhatja, nem fordíthatja le, és nem csonkíthatja meg.
     1.5 A végfelhasználónak jogában áll egy biztonsági tartalékot készíteni minden egyes programról. Ilyen esetben minden alfanumerikus azonosítót, márkajelzést és áruvédjegyet szintén le kell másolni. A termékhez tartozó dokumentáció csak akkor sokszorosítható, ha a másolatot a használó saját célra készíti.

     2. Szolgáltatások
     2.1. A TecCom köteles a szerződésben vállalt szolgáltatásokat nyújtani az ügyfélnek.
     2.2. A TecCom fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásokat időről időre korszerűsítse a technikai fejlődéssel lépést tartva.
     2.3. A megrendelő vállalja, hogy saját költségén és a kellő időben biztosítja mindazokat a számítástechnikai eszközöket, szoftvereket, hálózati címeket és hálózati kapcsolatokat, amelyekre a TecCom-nak szüksége van a vállalt szolgáltatások teljesítéséhez.
     2.4. A TecCom rendszere a hét minden napján, napi 24 órán keresztül biztosítja a szolgáltatást, ezen belül pedig naptári hónaponként átlagosan legalább 98%-os rendelkezésre állást garantál.
     2.5. A TecCom vállalja, hogy a beérkező adatokat 21 napon keresztül tárolja.
     2.6. A TecCom jogosult alvállalkozót alkalmazni a feladatok ellátására, ám ilyen esetben is saját maga szavatol a vállalt szolgáltatások teljesítéséért.

     3. Együttműködés a szerződő felek között
     3.1 Mindkét szerződő fél vállalja, hogy a másik fél munkájának elősegítésére szakmailag felkészült kapcsolattartó személyt jelöl ki, aki a szerződés végrehajtásához szükséges információkkal rendelkezik, és a megfelelő döntéseket meg tudja hozni, illetve a döntéshozatali jogot átadhatja másnak.
     3.2 A TecCom alkalmazottai nem kerülnek munkaviszonyba a megrendelővel, a megrendelő telephelyén végzett munka ideje alatt sem. A megrendelő az igényelt szolgáltatásokkal kapcsolatban kizárólag a TecCom megbízott munkatársához fordulhat kérésekkel, a TecCom más alkalmazottainak nem adhat utasítást.

     4. Jótállás
     4.1. A TecCom 6 hónapos garanciát vállal a szoftverekre. A szavatossági időszak akkor veszi kezdetét, amikor a megrendelő aktiválja a programokat, de legkésőbb 3 hónappal a szoftverek kézhezvétele után.
     4.2. Hibás adathordozó esetén a TecCom a termék cseréjével tesz eleget jótállási kötelezettségének.
     4.3. A szoftverekre vállalt garancia a hibakeresésre és a hibák kijavítására terjed ki.
     Hibának azt tekinthető, ha a szoftver nem a felhasználói segédletben leírtak szerint működik. A hibák kijavítása úgy történik, hogy a TecCom a termék magasabb szintű, javított változatát bocsátja az ügyfél rendelkezésére. Ennek feltétele, hogy a hiba reprodukálható, valamint hogy a TecCom által korábban megküldött javításokat figyelembe vette a megrendelő. A végfelhasználó a hiba kijavításához szükséges adatokat és dokumentációt teljes mértékben a TecCom rendelkezésére bocsátja.
     A hiba kijavításáig a TecCom áthidaló megoldással szolgál a probléma kiküszöbölésére, amennyiben mindez nem jár ésszerűtlenül magas költségekkel és a végfelhasználó a hiba miatt nem képes sürgető feladatokat ellátni.
     Az olyan esetekben, amikor a végfelhasználó a szoftvert az erre szolgáló interfészeken túl fejleszti a megfelelő interfész leírásokat figyelembe véve, a TecCom által nyújtott szavatosság az interfészekig érvényes. A TecCom nem áll jót továbbá a végfelhasználó által módosított szoftverért, kivéve, ha a végfelhasználó az eredeti, módosítatlan szoftver próbafuttatásával bizonyítja, hogy a felmerült hibák nincsenek okozati összefüggésben a módosításokkal.
     4.4. Ha a szoftvertermékkel kapcsolatban felmerült hibát a TecCom nem javítja vagy küszöböli ki reális időn belül a végfelhasználó megelégedésére, a végfelhasználó fenntartja a jogot, hogy felbontsa a szerződést vagy csökkentett összegű licencdíjat fizessen.

     5. Díjak, fizetési feltételek, a szerződés érvényességének időtartama
     5.1. Az üzletfelek összekapcsolásának egyszeri díja az ügyfélnek szóló számla kiküldésével válik esedékessé.
     A folyamatosan fizetendő díjak kiszámlázása havonta visszamenőlegesen történik a program használatba vételével kezdődően. Az első tört hónapra a teljes havi összeget számlázza a TecCom.
     5.3. A díjak nem tartalmazzák a hálózati költségeket.
     5.4. A fentiekben felsorolt díjakon felül tanácsadásért, szoftverfejlesztésért továbbá a végfelhasználó által igényelt egyéb járulékos szolgáltatásokért a TecCom az aktuális árlista alapján külön díjat számít fel az ügyfélnek, amennyiben erről a szerződéses partnerrel kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
     5.5. A szerződés határozatlan időre szól és bármely naptári negyedév utolsó napjával akár teljes egészében, akár egy-egy önálló szolgáltatásra nézve felbontható, feltéve hogy ezt legalább három héttel előbb írásban kezdeményezik.

     6. A TecCom kártérítési felelőssége
     6.1 Ha a TecCom nem szállítja időben a megrendelt szoftverterméket vagy nem pontosan teljesíti a szerződésben vállalt szolgáltatásokat, és a végfelhasználó jelzi a társaságnak, hogy ebből kifolyólag kára keletkezett, akkor az utóbbi egyszeri kártérítésre támaszthat igényt. A TecCom nem vállal felelősséget vis maior (azaz például mozgósítás, háború, zavargások stb.) miatt bekövetkezett késedelmes teljesítésért, illetve más hasonló körülmények (például munkabeszüntetés vagy munkások gyárból való kizárása) esetén. Az egyszeri kártérítés mértéke a késedelmesen szállított termék, illetve késedelmesen nyújtott szolgáltatás árának 0,5%-a, szorozva annyival, ahány teljes hét a teljesítés esedékessé válása és megtörténte között eltelt. Ha a végfelhasználó a termékeket, illetve szolgáltatásokat csak részben nem tudja használatba venni a megfelelő időben és a megállapodás szerinti mértékben, az egyszeri kártérítés összege ezzel arányban csökken.
     6.2. A végfelhasználó részéről késedelmes teljesítés vagy szolgáltatás miatt a 6.1 pontban leírtakon túlmenően semmiféle kártérítési igénynek nincs helye, még abban az esetben sem, ha a TecCom-nak a végfelhasználó a szerződés felmondását kilátásba helyezve határidőt szabott a teljesítésre, és ez a határidő lejárt; kivételt képez viszont az az eset, ha szándékos károkozás vagy nagyfokú hanyagság miatt kötelező kártérítési felelősség áll fenn. Mindez nem csorbítja sem a végfelhasználó azon jogát, hogy felbontsa a szerződést, sem a 6.3.6.5 pontban meghatározott rendelkezéseket.
     6.3. A TecCom korlátlanul felel az általa okozott személyes kárért és káresetenként legfeljebb 50 000 euró összeghatárig megtéríti a dologi károk rendezésének költségét. Adathordozó sérülése esetén az elveszett adatok helyreállításának költségei nem a TecCom-ot terhelik.
     6.4. A végfelhasználó semmiféle jogalapra hivatkozva nem léphet fel egyéb garanciális vagy kártérítési igénnyel azon túlmenően, amit a jelen szerződés kimondottan megenged. Különösen nincs helye a termelés leállására, elmaradt nyereségre, adatvesztésre, illetve ezekből fakadó további károkra alapozott követeléseknek, kivéve az olyan eseteket, ha a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján kötelező kártérítési felelősség terheli a TecCom-ot; ha a kár szándékos károkozás vagy nagyfokú hanyagság miatt következett be; ha hiányzik a termék valamely szavatolt jellemzője; vagy ha a szerződésben vállalt lényeges kötelezettséget szegett meg a társaság. Azonban ha szerződéses kötelezettség megszegése miatt kerül sor kártérítési igény benyújtására, a károsult csak az ilyen és ehhez hasonló szerződések esetében szokványos és várható károk megtérítésére jogosult, kivéve az olyan eseteket, amelyekben szándékos károkozás vagy nagyfokú hanyagság játszott közre.
     6.5. A fenti rendelkezések nem változtatnak a feleket terhelő bizonyítási kötelezettség mértékén a végfelhasználó hátrányára.

     7. A TecCom felelőssége harmadik fél tulajdonjogának sérelme esetén
     7.1. Amennyiben a TecCom-tól származó szoftver használata miatt a végfelhasználóval szemben harmadik fél jogigényt támaszt szellemi tulajdonjog vagy szerzői jog (a továbbiakban: tulajdonjogok) megsértése címén, és ez a a szoftver használatát hátrányosan befolyásolja vagy lehetetlenné teszi, a TecCom legjobb belátása szerint és saját költségén módosítja vagy kicseréli a terméket úgy, hogy ezzel megszűnjön a tulajdonjogok sérelme, de a termék továbbra is megfeleljen a szerződésben rögzített paramétereknek, mentesíti a végfelhasználót a szoftverhasználattal kapcsolatos licencdíjak megfizetése alól a harmadik fél felé, vagy pedig visszaveszi a szoftvert, és ezzel egyidejűleg visszatéríti a végfelhasználónak a termék után kifizetett licencdíjat a tényleges használat idejére eső összeg levonása után.
     7.2. A TecCom csak azzal a feltétellel vállal felelősséget a 7.1 pontban leírtak szerint, hogy a végfelhasználó azonnal és írásban tájékoztatja a harmadik fél részéről tulajdonjogok megsértése címén felmerült követelésről, nem ismeri el az állítólagos jogsértést, és kizárólag a TecCom jóváhagyásával tesz bármiféle lépést az ügyben, beleértve a peren kívüli megegyezés bármely formáját. Ha a végfelhasználó kárenyhítés céljából vagy más kényszerítő okból úgy dönt, hogy nem használja tovább a szoftvert, köteles értesíteni a harmadik felet, hogy ez a lépéssel semmilyen tulajdonjog megsértését nem ismeri el.
     7.3. Amennyiben maga a végfelhasználó sértette meg harmadik fél tulajdonjogait, a TecCom-mal szemben a 7.1 pontban leírtak szerinti követeléseknek helye nincs. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonjogok sérelmét a végfelhasználó okozta speciális paraméterek beállításával, a program előre nem látott módon való használatával, a szoftver módosításával vagy azzal, hogy a TecCom programot más, nem hozzá tartozó szoftverekkel együttesen alkalmazta.
     7.4. A végfelhasználó részéről harmadik fél tulajdonjogának sérelméből fakadóan további követelésnek helye nincs. Mindez azonban nem csorbítja sem a végfelhasználó azon jogát, hogy felbontsa a szerződést, sem a 6.3.6.5 pontban meghatározott rendelkezéseket.

     8. Titoktartás
     A szerződő fél vállalja, hogy a szerződésben foglaltak megvalósításához kapott minden, „Bizalmas" megjelöléssel ellátott dokumentumot, információt és adatot kizárólag a megállapodás végrehajtására használ fel. Amíg és amennyiben ezek nem publikusak, a szerződő felek az említett dokumentumokat és információkat bizalmasan kezelik minden, a megállapodás végrehajtásában részt nem vevő harmadik féllel szemben. Ezek a kötelezettségek a szerződéses viszony megszűnte után továbbra is fennállnak.
     A jelen szerződés aláírásával az ügyfél hozzájárul, hogy a TecCom a továbbiakban ügyfelei között említhesse

     9. Exportengedélyek; szerződéses jogok és kötelezettségek átruházása; alszerződések; illetékes joghatóság
     9.1. A szoftverek illetve dokumentációjuk exportjához - jellegükből vagy rendeltetésükből eredően - bizonyos esetekben jóváhagyás lehet szükséges.
     9.2. A TecCom jogosult arra, hogy a jelen szerződésből fakadó követeléseit, jogait és kötelezettségeit teljes egészben harmadik félre ruházza át. Amennyiben ez a harmadik fél a Német Szövetségi Köztársaság Társasági Törvényének („Aktiengesetz") 15.§-a értelmében nem minősül a TecCom leányvállalatának, a végfelhasználó az erre vonatkozó értesítés kézhez vételétől számított négy héten belül írásban kifogással élhet, s ez érvényteleníti az átruházást. A TecCom erről az értesítésben tájékoztatja a végfelhasználót.
     9.3. A megállapodáshoz tartozó alszerződések írásban rögzítendők.
     9.4. Jogvitákban a müncheni joghatóság illetékes eljárni, amennyiben az ügyfél bejegyzett kereskedelmi társaság.